Aday Çalışan Aydınlatma Metni

 • Anasayfa
 • Aday Çalışan Aydınlatma Metni
Aday Çalışan Aydınlatma Metni

Aday Çalışan Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA aday çalışan AYDINLATMA METNİ

KEYS TEKNOLOJİ YATIRIMLARI DANIŞMANLIK TURİZM TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. ("KEYS") veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, işbu aydınlatma metni ile aday çalışanlara ait kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

KEYS, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri 

KEYS, kişisel verileri özellikle e-posta, uzantılı websitenin İK Formu, Linkedin, kariyer.net, nadiren fiziken evrak teslimi, kamera sistemleri, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

 KEYS, çalışan adayının;

 • İK Formu ve diğer online başvurularda: Kimlik (Ad Soyad, Cinsiyet Bilgisi, Doğum Tarihi, Fotoğraf) İletişim (E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Telefon No), Mesleki Deneyim Bilgilerini (Diploma Bilgileri, Meslek Bilgisi, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Önceki İş Tecrübesi, Sertifikalar) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle,
 • Fiziki başvurularda: Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Kamera Kayıtları) ve Görsel ve İşitsel Kayıtlarını (Görsel ve İşitsel Kayıtlar) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle işlemektedir.

KEYS, çalışan adaylarının kişisel verilerini aşağıdaki amaçlarla işler:

 • Çalışan Adayı / Stajyer Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Makul Süre İçerisinde İşe Alım Maksadıyla İletişime Geçilmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Kişisel Verilerin Aktarılması

KEYS, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri; KEYS’in iştirakleri,  hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler ile paylaşabilir. KEYS, 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak işlediği aday çalışan kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

KEYS tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, Kanun’un 11. maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içeren dilekçe ile Mustafa Kemal Mah. Barış Sit. 2105. Sok. No:9 Çankaya/Ankara adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca info@keysteknoloji.com e-posta adresi üzerinden bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip KEYS 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde KEYS; CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyetini ilgili kişiden talep edebilir.

KEYS; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

SONUÇ

KEYS tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek KEYS tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

KEYS, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.  

 

Çerez Politikamız

Bu internet sitesi en iyi performansı gösterebilmek için çerezlerden faydalanmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş olursunuz. Detaylı bilgi için Çerez Politikasına bakınız. Çerez Politikası

Kabul Et